Yleistä

Palvelun käyttöön liittyy seuraavat käyttöehdot, joihin käyttäjän tulee tutustua huolellisesti ennen palvelun käyttämistä.

Palvelun käyttö on osoitus siitä, että käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja. Palvelun käyttäminen on kielletty, mikäli käyttäjä ei hyväksy käyttöehtoja tai jotain osaa niistä.

Palvelu on tarkoitettu vain informatiivisiin tarkoituksiin ja suunnattu yksinomaan Suomeen. Palveluntarjoaja myöntää käyttäjälle rajoitetun käyttöoikeuden käyttää palvelua ja sen sisältämää aineistoa. Palveluntarjoaja myöntää käyttäjälle oikeuden katsella ja ladata palvelun sisältämiä aineistoja sekä tulostaa niitä vain käyttäjän omaa ja käyttöoikeuden hankkineen työnantajan työnantajavelvollisuuksien toteuttamista varten.

Tämä käyttöoikeuden myöntäminen ei ole osoitus aineiston ja sen kopioiden omistusoikeuden siirtämisestä.

Käyttöoikeuteen liittyy seuraavat rajoitukset:

  1. käyttäjällä ei ole oikeutta jäljentää, esittää julkisesti tai muulla tavoin julkistaa aineistoa tai käyttää sitä kaupallisessa tarkoituksessa;
  2. käyttäjä on velvollinen säilyttämään kaikissa lataamansa aineiston tulosteissa ja kopioissa kaikki kyseisen aineiston sisältämät tekijänoikeus- ja muut oikeuksiin liittyvät ilmoitukset;
  3. käyttäjä on velvollinen noudattamaan käyttöehtojen lisäksi kaikkia palvelussa ilmeneviä lisäehtoja. Palveluntarjoaja ei myönnä käyttäjälle mitään muita kuin käyttöehdoissa erikseen mainitut oikeudet. Mitä edellä on sanottu, koskee myös palveluntarjoajan käyttäjälle sähköpostitse lähettämää aineistoa.
Vastuunrajoitus

Palveluntarjoaja pyrkii mahdollisimman korkealaatuiseen sisältöön. Palvelun tietojen oikeellisuus on pyritty varmistamaan huolellisesti, mutta palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa sisällön oikeellisuudesta.

Palveluntarjoaja ei takaa aineiston oikeellisuutta tai täydellisyyttä eikä minkään ohjeen, neuvon, laskurin, taulukon, päätöksen, lausunnon tai muun palvelussa näkyvän tai sen välityksellä jaettavan tiedon luotettavuutta. Tällaisen informaation käyttö ja siihen luottaminen tapahtuu käyttäjän (esimerkiksi työnantajan tai tilitoimiston) omalla vastuulla. Käyttäjää kehotetaan kääntymään muidenkin asiantuntijoiden puoleen saadakseen omaan tilanteeseensa sopivia neuvoja.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä tai vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvista vahingoista tai erityisvahingoista. Palveluntarjoaja ei myöskään ole vastuussa mistään palvelun sisältämien tietojen virheistä, puutteista tai viivästymisistä.

Palvelu ja kaikki sen sisältö tarjotaan ”sellaisina kuin ne ovat”. Palvelua ja siihen sisältyviä tietoja muutetaan jatkuvasti. Palveluntarjoaja ei vastaa palvelun ulkopuolella, esimerkiksi palkanlaskentapalvelun toimesta, tapahtuvasta informaation antamisesta ja oikeellisuudesta tai käyttäjien tai muiden kolmansien osapuolten tuottamista sisällöistä.

Palveluntarjoajalla on oikeus ilman ennakkoilmoitusta muuttaa palvelun osia, korjata palvelussa ilmenneitä virheitä ja puutteita, tehdä muita muutoksia palveluun, aineistoon ja palvelussa tarjottaviin tuotteisiin, ohjelmiin, palveluihin ja hintoihin sekä poistaa käytöstä palvelun osia. Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus rajoittaa tiettyjen toimintojen ja palvelujen käyttöä tai palvelun osien tai koko sivuston käyttöä ilman ennakkoilmoitusta ja korvausvelvollisuutta.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa ja muokata käyttöehtoja oman harkintansa mukaan. Käyttöehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu palvelussa. Palvelun käyttäminen käyttöehtojen muuttamisen jälkeen on osoitus kyseisten muutosten hyväksymisestä.

Linkit ulkopuolisiin www-sivustoihin

Palveluntarjoaja saattaa sisällyttää palveluun linkkejä kolmansien ylläpitämiin Internet-sivustoihin. Käyttäjä käyttää linkitettyjä Internet-sivustoja omalla vastuullaan. Tällaisten linkkien käyttäminen siirtää käyttäjän pois palvelusta. Palveluntarjoaja ei valvo tai tarkista ulkopuolisten Internet-sivustojen sisältöä, eikä palveluntarjoaja vastaa kyseisten Internet-sivustojen oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tietoturvasta.

Linkit eivät sellaisenaan ole osoitus mistään omistussuhteesta tai siitä, että palveluntarjoaja tukisi linkitettyä Internet-sivustoa tai hyväksyisi linkitetyillä Internet-sivustoilla olevan materiaalin, tai että palveluntarjoajalla olisi oikeus käyttää mitään kyseisten linkkien välityksellä näkyviin tulevia tavaramerkkejä, toiminimiä tai tekijänoikeudella suojattuja aineistoja, tai että linkitetyn sivuston haltijalla olisi oikeutta käyttää mitään palveluntarjoajan immateriaalioikeuksilla suojattuja aineistoja.

Ulkoiset linkit palkanlaskijanopas.fi -sivustoon

Linkitys tähän palveluun on hyväksytettävä palveluntarjoajalla kirjallisesti etukäteen, paitsi jos linkki täyttää seuraavat edellytykset:

  1. linkkiä käytettäessä linkitetty palvelu tai sen alasivu avautuu itsenäiseen selainikkunaan eikä linkittävän sivuston omaan kehykseen;
  2. linkin ulkoasu, sijoitus ja muut ominaisuudet eivät luo virheellistä vaikutelmaa siitä, että linkittävä taho tai sen toiminnot ja tuotteet liittyisivät palveluntarjoajan toimintaan;

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden peruuttaa suostumuksensa linkitykseen milloin tahansa oman harkintansa mukaan sekä kieltää myös edellä kerrotut ehdot täyttävän linkin, joka on sijoitettu palveluntarjoajan harkinnan mukaan sopimattomaan ympäristöön ja voi aiheuttaa haittaa palveluntarjoajalle.

Tietoturva

Palveluntarjoaja pyrkii tarjoamaan palvelun mahdollisimman korkeaa tietoturvan tasoa noudattaen. Käyttäjä ymmärtää, ettei internet ole kaikilta osin täysin tietoturvallinen.

Palveluntarjoaja tekee parhaansa, että palvelu olisi käytössä jatkuvasti ja häiriöttä, mutta ei miltään osin takaa palvelun toimintavarmuutta. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta, eikä teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon tms. muuttumisesta tai katoamisesta.

Immateriaalioikeudet

Palvelu ja sen sisältämä aineisto sisältävät tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten tekijänoikeussopimusten tarkoittamaa, tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa. Palvelun omistusoikeus sekä tekijänoikeus ja kaikki muut palveluun ja sen sisältämään aineistoon liittyvät immateriaalioikeudet (mukaan lukien mm. tekijänoikeudet, rekisteröimättömät ja rekisteröidyt tavaramerkki- ja mallioikeudet, patentit, domain-nimet, liikesalaisuudet sekä tietokantaoikeudet) kuuluvat palveluntarjoajalle ja sen yhteistyötahoille.

Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä näissä käyttöehdoissa, pidätetään. Palveluntarjoaja ei myönnä käyttäjälle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin palvelun käytön myötä. Palvelun sisällön tai osan tallentaminen, julkaiseminen, jäljentäminen tai jakelu ilman oikeuksienomistajan etukäteislupaa on kielletty, lukuun ottamatta säilyttämistä tietokoneella tai tulostamista henkilökohtaista käyttöä tai käyttäjäyrityksen henkilöstöhallinnon tarpeita varten.

Käyttäjällä on kuitenkin oikeus ottaa vähäisiä tekstilainauksia ja käyttää niitä laatimissaan asiakirjoissa voimassaolevan lainsäädännön ja hyvän tavan mukaisesti ja tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Aineistoa lainattaessa on muun tekijänoikeudellisen viittauksen lisäksi mainittava lähteenä kyseinen palvelu, jonka kautta aineisto on saatu.

Käyttäjällä on oikeus kopioida ja luovuttaa edelleen palvelun kautta saamiaan tekstilainauksia laatimansa asiakirjan osana. Käyttäjällä ei ole oikeutta kopioida tai saattaa yleisön saataviin palvelun kautta saatavilla olevaa sisältöä laajemmin kuin edellä on sallittu. Palvelun sisältämiä asiakirjamalleja käyttäjällä on oikeus käyttää sellaisenaan itse laatimiensa asiakirjojen pohjana.

Käyttäjällä ei ole oikeutta kopioida, luovuttaa, julkaista, saattaa yleisön saataviin, hyödyntää kaupallisesti eikä muullakaan tavalla käyttää palveluun tai sen sisältöön sisältyvää tietokantaa tai tietokoneohjelmia, paitsi näiden käyttöehtojen mukaisesti. Käyttäjällä ei myöskään ole oikeutta kerätä palvelusta osia ja muodostaa niistä omaa palvelu- tai aineistokokonaisuutta. Sisällön käyttäminen tai hyödyntäminen tekijänoikeuslain sopimuslisenssiä koskevien säännösten perusteella on kielletty.

Tekijänoikeuden suojaamaan teoksen luvattomasta käytöstä käyttäjä on vastuussa suhteessa palveluntarjoajaan ja muihin oikeudenhaltijoihin tekijänoikeuslain 57 §:n ja muiden tekijänoikeuden luvatonta käyttöä ja loukkaamista koskevien säädösten ja määräysten mukaisesti.

Pääsyä palveluun ei voi epäsuorasti tai muuten tulkita minkään palvelussa esiintyvän lisenssi- tai muun käyttöoikeuden myöntämiseksi ilman palveluntarjoajan etukäteistä kirjallista suostumusta.

Käyttäjän antamat sitoumukset

Käyttäjä sitoutuu olemaan keskeyttämättä tai yrittämättä keskeyttää palvelun toimintaa sekä käyttämään palvelua kulloinkin voimassa olevien käyttöehtojen sekä sovellettavien lakien ja muiden säädösten mukaisesti.

Käyttäjä vastaa rajoituksetta kaikesta käyttöehtojen, mahdollisten muiden sopimusehtojen ja lain tai hyvän tavan vastaisesta palvelun käytöstä palveluntarjoajalle, muille käyttäjille ja kolmansille aiheuttamastaan vahingosta täysimääräisesti.