Työntekijän maksut v. 2020

Työntekijän maksu%
Työntekijän työeläkemaksu
- jos työntekijä 17–52 -vuotias
7,05
Työntekijän työeläkemaksu
- jos työntekijä 53–62 -vuotias
8,65
Työntekijän työeläkemaksu
- jos työntekijä 63–67-vuotias
7,05
Työntekijän eläkemaksut keskimääräinen maksuosuus7,45
Työttömyysvakuutusmaksu
- peritään, jos työntekijä 17–64 -vuotias
1,25
Ns. osa-omistajan työttömyysvakuutusmaksu0,67
Vakuutetun sairausvakuutusmaksut (sisältyvät ennakonpidätykseen)
Päivärahamaksu (merkitään tiedoksi palkkalaskelmalle)
- maksuvelvollisia 16–67 -vuotiaat
- vuonna 2020 maksua ei peritä alle 14 xxx euron vuosityötuloista
1,16
Yrittäjien päivärahamaksu
- korotus 0, % -yksikköä
Sairaanhoitomaksua peritään palkka- ja työtuloista v. 20200,66
Sairaanhoitomaksu eläke- ja etuustulosta
Ns. minipidätys vakuutuspalkasta ulkomaantyössä
- koostuu päivärahamaksusta ja sairaanhoitomaksusta
- voidaan periä erikseen yleensä lähdeveron lisäksi

 

Verotusarvoja ja ulosottopidätys v. 2020

VerotusarvojaEuroa (senttiä)
VEROVAPAAT MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET
Kilometrikorvaus (senttiä/km)
Käyttöetuauton kilometrikorvaus (senttiä/km)
Kokopäiväraha
Osapäiväraha
Ateriakorvaus
Yömatkaraha
Rajanylitysraha
LUONTOISETUARVOJA
Ravintoedun verotusarvo
Ateriakustannusten vähimmäismäärä (= lounassetelin verotusarvo vähintään)
Ateriakustannusten enimmäismäärä (= lounassetelin nimellisarvo enintään)
Verotusarvo, jos lounassetelin nimellisarvo on euroa
Puhelinetu (matkapuhelin ja kiinteä linja erikseen)
- kattaa puheluista, tekstiviesteistä ja multimediaviesteistä aiheutuneet kustannukset
ULOSOTTOPIDÄTYKSEN SUOJAOSUUDET
Velallisen suojaosuus (€/päivä)
Suojaosuus velallisen elatusvelvollisen osalta (€/päivä)

Kelan etuuksia v. 2020

Sairausvakuutus ja perhevapaatEuroa
Sairauspäiväraha (vähimmäismäärä)
Äitiys-, isyys- ja vanhempainraha (vähimmäismäärä)
Erityishoitoraha (vähimmäismäärä)
Joustava hoitoraha, työaika enintään 22,5 h/vko
Joustava hoitoraha, työaika enintään 30 h/vko
Osittainen hoitoraha

 

Työnantajan maksut v. 2020

Työnantajan maksu%
Työnantajan sairausvakuutusmaksu
- maksetaan, jos työntekijä on 16–67- vuotias
- kaikki työnantajat myös valtio, kunta ja seurakunta
1,34
Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu
TyEL- perusmaksu
- Kun työnantajan palkkasumma on alle 2 086 500 euroa
- Kun palkkasumma yli 2 086 500 euroa ilman asiakashyvitystä, maksutappioalennusta ja suuruusalennusta.
- Myös ns. maksuluokka vaikuttaa suuremmilla työnantajilla maksun suuruuteen.
Työnantajien keskimääräinen kokonaismaksu
Työnantajien keskimääräinen maksu ilman työntekijän maksua16,95
Työttömyysvakuutusmaksu
- 2 125 500 euron palkkasummaan asti
0,45
Työttömyysvakuutusmaksu
- 2 125 500 euron ylittävän palkkasumman osalta
1,70
Työttömyysvakuutusmaksu ns. osaomistajan palkasta0,45
Työnantajien keskimääräinen työttömyysvakuutusmaksuprosentti1,26
Tapaturmavakuutusmaksu keskimäärin0,7
Ryhmähenkivakuutusmaksu0,07
Työnantajien palkoista maksamat sosiaalivakuutusmaksut keskimäärin yhteensä

 

 

 

Eläke-, työttömyys- ja työtapaturmavakuutuksen raja-arvoja v. 2020

TyEL-VAKUUTUKSEN RAJA-ARVOJA Euroa
TyEL-ansion alaraja kuukaudessa
Tilapäisen työnantajan kuuden kuukauden ansioraja
Työkyvyttömyyseläkkeellä olevan ansaintaraja kuukaudessa (sama kuin takuueläkkeen määrä)
YEL-TYÖTULOA KOSKEVIA RAJA-ARVOJAEuroa
YEL-maksu
- alle 53 vuotias ja yli 62 -vuotias yrittäjä
YEL-maksu
- 53 – 62 -vuotiaan yrittäjän maksu
YEL-työtulon ja vakuuttamisvelvollisuuden alaraja (vuodessa)
YEL-työtulon yläraja (vuodessa)
Yrittäjän työttömyysturvaan oikeuttava vähimmäistyötulo vuodessa (€/kk)
€/v
Työttömyysvakuuttamisen työnantajakohtainen alaraja (euroa/vuosi)1 300
Työtapaturmavakuuttamisen työnantajakohtainen alaraja (euroa/vuosi)1 300
Vähimmäisvuosityöansio työtapaturmavakuutuksessa (euroa/vuosi)