Työntekijän maksut v. 2021

Työntekijän maksu%
Työntekijän työeläkemaksu
- jos työntekijä 17–52 -vuotias
7,15
Työntekijän työeläkemaksu
- jos työntekijä 53–62 -vuotias
8,65
Työntekijän työeläkemaksu
- jos työntekijä 63–67-vuotias
7,15
Työntekijöiden keskimääräinen maksuosuus7,45
Työttömyysvakuutusmaksu
- peritään, jos työntekijä 17–64 -vuotias
1,40
Ns. osa-omistajan työttömyysvakuutusmaksu0,65
Vakuutetun sairausvakuutusmaksut (sisältyvät ennakonpidätykseen)
Päivärahamaksu (merkitään tiedoksi palkkalaskelmalle)
- maksuvelvollisia 16–67 -vuotiaat
- vuonna 2021 maksua ei peritä alle 14 766 euron vuosityötuloista
1,36
Yrittäjien päivärahamaksu
- korotus 0,19 % -yksikköä
- määrätään YEL-työtulosta
1,55
Sairaanhoitomaksua peritään palkka- ja työtuloista0,68
Sairaanhoitomaksu eläke- ja etuustulosta1,65
Yhteensä (kun kaikki maksut peritään ja maksetaan)10,59
(12,09, kun henkilö 53–62 v.)
Ns. minipidätys vakuutuspalkasta ulkomaantyössä
- kun ulkomaantyötulo tai vakuutuspalkka on vähintään 14 766 euroa vuodessa.

- peritään yleensä lähdeveron lisäksi
2,04
Ns. minipidätys vakuutuspalkasta ulkomaantyössä
- kun ulkomaantyötulo tai vakuutuspalkka on alle 14 766 euroa vuodessa.
- peritään yleensä lähdeveron lisäksi
0,68

Verotusarvoja ja ulosottopidätys v. 2021

VEROTUSARVOJA Euroa (senttiä)
VEROVAPAAT MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET
Kilometrikorvaus (senttiä/km)44
Käyttöetuauton kilometrikorvaus (senttiä/km)10
Kokopäiväraha (euroa)44
Osapäiväraha (euroa)20
Ateriakorvaus (euroa)11
Yömatkaraha (euroa)13
Rajanylitysraha (euroa)18
LUONTOISETUARVOJA
Ravintoedun verotusarvo6,90
Ateriakustannusten vähimmäismäärä (= lounassetelin verotusarvo vähintään)6,90
Ateriakustannusten enimmäismäärä (= lounassetelin nimellisarvo enintään)10,90
Verotusarvo, jos lounassetelin nimellisarvo on 10,9 euroa8,18
Puhelinetu (matkapuhelin ja kiinteä linja erikseen)
- kattaa puheluista, tekstiviesteistä ja multimediaviesteistä aiheutuneet kustannukset
20
ULOSOTTOPIDÄTYKSEN SUOJAOSUUDET
Velallisen suojaosuus (€/päivä)
22,71
Suojaosuus velallisen elatusvelvollisen osalta (€/päivä) 8,15

Kelan etuuksia v. 2021

Sairausvakuutus ja perhevapaatEuroa
Sairauspäiväraha (vähimmäismäärä)29,05
Äitiys-, isyys- ja vanhempainraha (vähimmäismäärä)29,05
Erityishoitoraha (vähimmäismäärä)29,05
Joustava hoitoraha, työaika enintään 22,5 h/vko244,47
Joustava hoitoraha, työaika enintään 30 h/vko162,98
Osittainen hoitoraha98,21
Peruspäiväraha (työttömyysturva)33,78
Peruspäivärahan määrä kuukausiansiona726,27

 

 

Työnantajan maksut v. 2021

Työnantajan maksu%
Työnantajan sairausvakuutusmaksu
- maksetaan, jos työntekijä on 16–67- vuotias
- kaikki työnantajat myös valtio, kunta ja seurakunta
1,53
Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu24,8
TyEL- perusmaksu
- Kun työnantajan palkkasumma oli alle 2 125 500 euroa vuonna 2019
- Kun palkkasumma oli yli 2 125 500 euroa ilman asiakashyvitystä, maksutappioalennusta ja suuruusalennusta.
- Myös ns. maksuluokka vaikuttaa suuremmilla työnantajilla maksun suuruuteen.
24,8
Työnantajien keskimääräinen kokonaismaksu
- maksussa on otettu huomioon asiakashyvitykset ja muut alennukset.
24,4
Työnantajien keskimääräinen maksu ilman työntekijän maksua16,95
Työttömyysvakuutusmaksu
- 2 169 000 euron palkkasummaan asti
0,50
Työttömyysvakuutusmaksu
- 2 169 000 euron ylittävän palkkasumman osalta
1,90
Työttömyysvakuutusmaksu ns. osaomistajan palkasta0,50
Työnantajien keskimääräinen työttömyysvakuutusmaksuprosentti1,42
Tapaturmavakuutusmaksu keskimäärin0,70
Ryhmähenkivakuutusmaksu keskimäärin (hoitokustannuksineen ilmeisesti noin 0,07 %)0,06
Työnantajien keskimääräinen kustannusosuus sosiaalivakuutusmaksuista 20,66

 

 

 

 

Eläke-, työttömyys- ja työtapaturmavakuutuksen raja-arvoja v. 2021

TyEL-VAKUUTUKSEN RAJA-ARVOJA Euroa
TyEL-ansion alaraja kuukaudessa61,37
Tilapäisen työnantajan kuuden kuukauden ansioraja8 790
Työkyvyttömyyseläkkeellä olevan ansaintaraja kuukaudessa (sama kuin takuueläkkeen määrä)837,59
TYÖTULOA KOSKEVIA RAJA-ARVOJAEuroa
YEL-maksu
- alle 53 vuotias ja yli 62 -vuotias yrittäjä
24,1
YEL-maksu
- 53 – 62 -vuotiaan yrittäjän maksu
25,6
YEL-työtulon ja vakuuttamisvelvollisuuden alaraja (€ vuodessa)8 063,57
YEL-työtulon yläraja (€ vuodessa)183 125
Yrittäjän työttömyysturvaan oikeuttava vähimmäistyötulo vuodessa 1 103,99 (€/kk)
13 247 €/v
MUITA RAJA-ARVOJA
Työttömyysvakuuttamisen työnantajakohtainen alaraja (euroa/vuosi)1 300
Työssäoloehtoon luettavan kokoaikatyön palkkaraja (kuukaudessa)1 252
Työtapaturmavakuuttamisen työnantajakohtainen alaraja (euroa/vuosi)1 300
Vähimmäisvuosityöansio työtapaturmavakuutuksessa (euroa/vuosi)14 850