Työntekijän maksut v. 2023

Työntekijän maksu%
Työntekijän työeläkemaksu
- jos työntekijä 17–52 -vuotias
7,15
Työntekijän työeläkemaksu
- jos työntekijä 53–62 -vuotias
8,65
Työntekijän työeläkemaksu
- jos työntekijä 63–67-vuotias
7,15
Työntekijöiden keskimääräinen maksuosuus7,45
Työttömyysvakuutusmaksu
- peritään, jos työntekijä 18 - 64 -vuotias
(alkaa 18-vuoden täyttämistä seuraavan kuukauden alusta ja päättyy sen kuukauden jälkeen, jona täyttää 65 vuotta)
1,50
Ns. osa-omistajan työttömyysvakuutusmaksu0,75
Vakuutetun sairausvakuutusmaksut (sisältyvät ennakonpidätykseen)
Päivärahamaksu (merkitään tiedoksi palkkalaskelmalle)
- maksuvelvollisia 16–67 -vuotiaat
- vuonna 2023 maksua ei peritä alle 15 703 euron vuosityötuloista
1,36
Yrittäjien päivärahamaksu
- korotus 0,23 % -yksikköä
- määrätään YEL-työtulosta
1,59
Sairaanhoitomaksua peritään palkka- ja työtuloista0,60
Sairaanhoitomaksu eläke- ja etuustulosta1,57
Yhteensä (kun kaikki maksut peritään ja maksetaan)10,61 (12,11, kun henkilö 53–62 v.)
Ns. minipidätys vakuutuspalkasta ulkomaantyössä
- kun ulkomaantyötulo tai vakuutuspalkka on vähintään 15 703 euroa vuodessa.
- peritään yleensä lähdeveron lisäksi
1,96
Ns. minipidätys vakuutuspalkasta ulkomaantyössä
- kun ulkomaantyötulo tai vakuutuspalkka on alle 15 703 euroa vuodessa.
- peritään yleensä lähdeveron lisäksi
0,60

Verotusarvoja ja ulosottopidätys v. 2023

VEROTUSARVOJA Euroa (senttiä)
VEROVAPAAT MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET
Kilometrikorvaus (senttiä/km)53
Käyttöetuauton kilometrikorvaus (senttiä/km)14
Kokopäiväraha (euroa)48
Osapäiväraha (euroa)22
Ateriakorvaus (euroa)12
Yömatkaraha (euroa)15
Rajanylitysraha (euroa)18
LUONTOISETUARVOJA
Ravintoedun verotusarvo8,00
Ateriakustannusten vähimmäismäärä (= lounassetelin verotusarvo vähintään)8,00
Ateriakustannusten enimmäismäärä (= lounassetelin nimellisarvo enintään)12,70
Verotusarvo, jos lounassetelin nimellisarvo on 12,70 euroa9,53
Puhelinetu (matkapuhelin ja kiinteä linja erikseen)
- kattaa puheluista, tekstiviesteistä ja multimediaviesteistä aiheutuneet kustannukset
20
ULOSOTTOPIDÄTYKSEN SUOJAOSUUDET
Velallisen suojaosuus (€/päivä)
30,75
Suojaosuus velallisen elatusvelvollisen osalta (€/päivä) 8,99

Kelan etuuksia v. 2023

Sairausvakuutus ja perhevapaatEuroa
Sairauspäivärahan vähimmäismäärä31,99
Raskaus- ja vanhempainrahan vähimmäismäärä31,99
Erityishoitorahan vähimmäismäärä31,99
Joustava hoitoraha, työaika enintään 22,5 h/vko269,24
Joustava hoitoraha, työaika enintään 30 h/vko179,49
Osittainen hoitoraha108,15
Peruspäiväraha (työttömyysturva) ja työmarkkinatuki37,21
Peruspäivärahan määrä kuukausiansiona (= 21,5 x 37,21)800,02
Takuueläke (täysi määrä)922,42

 

 

Työnantajan maksut v. 2023

Työnantajan maksu%
Työnantajan sairausvakuutusmaksu
- maksetaan, jos työntekijä on 16–67- vuotias
- kaikki työnantajat myös valtio, kunta ja seurakunta
1,53
Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu26,20
TyEL- perusmaksu ilman hoitokustannusosaa
- vakuutusyhtiökohtainen hoitokustannusosa lisätään perusmaksuun
- kun työnantajan palkkasumma oli alle 2 197 500 euroa vuonna 2021
- kun palkkasumma oli yli 2 197 500 euroa, vakuutusmaksuun vaikuttavat maksuluokan mukainen työkyvyttömyysmaksu ja maksutappio-osan alennus.
25,30
Työnantajien keskimääräinen kokonaismaksu
- maksussa on otettu huomioon asiakashyvitykset ja muut alennukset.
24,84
Työnantajien keskimääräinen maksu ilman työntekijän maksua17,39
Työttömyysvakuutusmaksu
- 2 251 500 euron palkkasummaan asti
0,52
Työttömyysvakuutusmaksu
- 2 251 500 euron ylittävän palkkasumman osalta
2,06
Työttömyysvakuutusmaksu ns. osaomistajan palkasta0,52
Työnantajien keskimääräinen työttömyysvakuutusmaksuprosentti1,54
Tapaturmavakuutusmaksu keskimäärin0,57
Ryhmähenkivakuutusmaksu keskimäärin 0,06
Yksityissektorin keskimääräiset sosiaalivakuutusmaksut yhteensä21,09

Eläke-, työttömyys- ja työtapaturmavakuutuksen raja-arvoja v. 2023

TyEL-VAKUUTUKSEN RAJA-ARVOJA Euroa
TyEL-ansion alaraja kuukaudessa65,26
Tilapäisen työnantajan kuuden kuukauden ansioraja9 348
Työkyvyttömyyseläkkeellä olevan ansaintaraja kuukaudessa (sama kuin takuueläkkeen määrä)922,42
TYÖTULOA KOSKEVIA RAJA-ARVOJAEuroa
YEL-maksu
- alle 53 vuotias ja yli 62 -vuotias yrittäjä
24,10
YEL-maksu
- 53 – 62 -vuotiaan yrittäjän maksu
25,60
YEL-työtulon ja vakuuttamisvelvollisuuden alaraja
(€ vuodessa)
8 575,45
YEL-työtulon yläraja (€ vuodessa)194 750
Yrittäjän työttömyysturvaan oikeuttava vähimmäistyötulo vuodessa1 174,08 (€/kk)
14 088 €/v
MyEL-työtulon alaraja 4 288 €/v
MUITA RAJA-ARVOJA
Työttömyysvakuuttamisen työnantajakohtainen alaraja (euroa/vuosi)1 400
Työssäoloehtoon luettavan kokoaikatyön palkkaraja (kuukaudessa)1 331
Työtapaturmavakuuttamisen työnantajakohtainen alaraja (euroa/vuosi)1 400
Vähimmäisvuosityöansio työtapaturmavakuutuksessa (euroa/vuosi)15 790