Työntekijän maksut v. 2024

Työntekijän maksu%
Työntekijän työeläkemaksu
- jos työntekijä 17–52 -vuotias
7,15
Työntekijän työeläkemaksu
- jos työntekijä 53–62 -vuotias
8,65
Työntekijän työeläkemaksu
- jos työntekijä 63–67-vuotias
7,15
Työntekijöiden keskimääräinen maksuosuus7,45
Työttömyysvakuutusmaksu
- peritään, jos työntekijä 18 - 64 -vuotias
(alkaa 18-vuoden täyttämistä seuraavan kuukauden alusta ja päättyy sen kuukauden jälkeen, jona täyttää 65 vuotta)
0,79
Ns. osa-omistajan työttömyysvakuutusmaksu0,43
Vakuutetun sairausvakuutusmaksut
(sisältyvät ennakonpidätykseen)
Päivärahamaksu
(merkitään tiedoksi palkkalaskelmalle)

- maksuvelvollisia 16–67 -vuotiaat
- vuonna 2024 maksua ei peritä alle 16 499 euron vuosityötuloista
1,01
Yrittäjien päivärahamaksu
- korotus 0,22 % -yksikköä
- määrätään YEL-työtulosta
1,23
Sairaanhoitomaksua peritään palkka- ja työtuloista0,51
Sairaanhoitomaksu eläke- ja etuustulosta1,48
Yhteensä
(kun kaikki maksut peritään ja maksetaan)
9,46
(10,96, kun henkilö 53–62 v.)
Ns. minipidätys vakuutuspalkasta ulkomaantyössä
- kun ulkomaantyötulo tai vakuutuspalkka on vähintään 16 499 euroa vuodessa.
- peritään yleensä lähdeveron lisäksi
1,52
Ns. minipidätys vakuutuspalkasta ulkomaantyössä
- kun ulkomaantyötulo tai vakuutuspalkka on alle 16 499 euroa vuodessa.
- peritään yleensä lähdeveron lisäksi
0,51

Verotusarvoja ja ulosottopidätys v. 2024

VEROTUSARVOJA Euroa (senttiä)
VEROVAPAAT MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET
Kilometrikorvaus (senttiä/km)57
Käyttöetuauton kilometrikorvaus (senttiä/km)13
Kokopäiväraha (euroa)51
Osapäiväraha (euroa)24
Ateriakorvaus (euroa)12,75
Yömatkaraha (euroa)16
Rajanylitysraha (euroa)18
LUONTOISETUARVOJA
Ravintoedun verotusarvo8,50
Ateriakustannusten vähimmäismäärä (= lounassetelin verotusarvo vähintään)8,50
Ateriakustannusten enimmäismäärä (= lounassetelin nimellisarvo enintään)13,50
Verotusarvo, jos lounassetelin nimellisarvo on 13,50 euroa10,13
Puhelinetu (matkapuhelin ja kiinteä linja erikseen)
- kattaa puheluista, tekstiviesteistä ja multimediaviesteistä aiheutuneet kustannukset
20
ULOSOTTOPIDÄTYKSEN SUOJAOSUUDET Euroa
Velallisen suojaosuus (€/päivä)
32,56
Suojaosuus velallisen elatusvelvollisen osalta (€/päivä) 9,52

Kelan etuuksia v. 2024

Sairausvakuutus ja perhevapaatEuroa
Sairauspäivärahan vähimmäismäärä31,99
Raskaus- ja vanhempainrahan vähimmäismäärä31,99
Erityishoitorahan vähimmäismäärä31,99
Joustava hoitoraha, työaika enintään 22,5 h/vko179,49
Joustava hoitoraha, työaika enintään 30 h/vko269,24
Osittainen hoitoraha108,15
Peruspäiväraha (työttömyysturva) ja työmarkkinatuki37,21
Peruspäivärahan määrä kuukausiansiona (= 21,5 x 37,21)800,02
Takuueläke (täysi määrä)976,59

 

 

Työnantajan maksut v. 2024

Työnantajan maksu%
Työnantajan sairausvakuutusmaksu
- maksetaan, jos työntekijä on 16–67- vuotias
- kaikki työnantajat myös valtio, kunta ja seurakunta
- Ilmoitus tulorekisteriin ja oma-aloitteinen maksu verohallinnolle
1,16
Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu26,12
TyEL- perusmaksu ilman hoitokustannusosaa
- eläkelaitos lähettää työnantajalle laskun
- vakuutusyhtiökohtainen hoitokustannusosa lisätään perusmaksuun
- kun työnantajan palkkasumma oli alle 2 251 500 euroa vuonna 2022
- kun palkkasumma oli yli 2 251 500 euroa, vakuutusmaksuun vaikuttavat maksuluokan mukainen työkyvyttömyysmaksu ja maksutappio-osan alennus.
25,12
Työnantajien keskimääräinen kokonaismaksu
- maksussa on otettu huomioon asiakashyvitykset ja muut alennukset sekä tilapäisen työnantajamaksun alennuksen kolmas takaisinmaksuerä.
24,81
Työnantajien keskimääräinen maksu ilman työntekijän maksua17,34
Työttömyysvakuutusmaksu
- 2 337 000 euron palkkasummaan asti
0,27
Työttömyysvakuutusmaksu
- 2 337 000 euron ylittävän palkkasumman osalta

- Työllisyysrahasto lähettää työnaatajalle laskun
1,09
Työttömyysvakuutusmaksu ns. osaomistajan palkasta0,27
Työnantajien keskimääräinen työttömyysvakuutusmaksuprosentti0,82
Tapaturmavakuutusmaksu keskimäärin
- vakuutusyhtiö lähettää työnantajalle laskun
0,57
Ryhmähenkivakuutusmaksu keskimäärin
- tapaturmavakuutusyhtö lähettää työnantajalle laskun
0,06
Yksityissektorin työnantajan keskimääräiset sosiaalivakuutusmaksut yhteensä19,95

Eläke-, työttömyys- ja työtapaturmavakuutuksen raja-arvoja v. 2024

TyEL-VAKUUTUKSEN RAJA-ARVOJA Euroa
TyEL-ansion alaraja kuukaudessa68,57
Tilapäisen työnantajan kuuden kuukauden ansioraja9 822
Työkyvyttömyyseläkkeellä olevan ansaintaraja kuukaudessa (sama kuin takuueläkkeen määrä)976,59
TYÖELÄKKEITÄ KOSKEVIA RAJA-ARVOJAEuroa
YEL-maksu
- alle 53 vuotias ja yli 62 -vuotias yrittäjä
24,10
YEL-maksu
- 53 – 62 -vuotiaan yrittäjän maksu
25,60
YEL-työtulon ja vakuuttamisvelvollisuuden alaraja
(€ vuodessa)
9 010,28
YEL-työtulon yläraja (€ vuodessa)204 625
Yrittäjän työttömyysturvaan oikeuttava vähimmäistyötulo vuodessa1 233,61(€/kk)
14 803 (€/v)
MyEL-työtulon alaraja 4 506 €/v
MUITA RAJA-ARVOJA
Työttömyysvakuuttamisen työnantajakohtainen alaraja (euroa/vuosi)1 500
Työssäoloehtoon luettavan kokoaikatyön palkkaraja (kuukaudessa)1 399
Työtapaturmavakuuttamisen työnantajakohtainen alaraja (euroa/vuosi)1 500
Vähimmäisvuosityöansio työtapaturmavakuutuksessa (euroa/vuosi)16 590